Yritysvastuu -palvelut pk-yrityksille

EU:n kestävää kehitystä koskevat velvoitteet laajenevat. Yritysvastuudirektiivi velvoittaa suuria
yrityksiä kantamaan laajempaa vastuuta arvoketjun vastuullisuusvaikutuksista, joten direktiivin
vaikutukset laajenevat väistämättä koskemaan myös alihankkijoina toimivia pienempiä yrityksiä.

Raportoinnin osalta tavoitteena on tuoda vastuullisuusraportointi samalle tasolle taloudellisen
raportoinnin kanssa. Arvion mukaan EU:n raportointivelvoitteet koskisivat suoraan noin 600-800
suomalaisyritystä. Välillinen vaikutus on suurempi. 

Taksonomia-asetuksen eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän piiriin kuuluvat
rahoituslaitokset, joten investointirahoitusta hakevan yrityksen on täytettävä rahoittajan asettamat
vastuullisuusvaatimukset.

Vihreiden väittämien direktiivi tulee koskemaan yli 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä.
Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on vähentää viherpesua.

Yritysten vastuullisuustyössä pääpaino on viime vuosina ollut ilmastovaikutuksissa ja
ilmastonmuutoksen hillinnässä. Yritysvastuu ja kestävä kehitys ovat kuitenkin laajoja käsitteitä,
jotka kattavat monenlaisia ympäristövastuita, sosiaalisen vastuun ml. työturvallisuus sekä
taloudellisen vastuun.

Yrityksen kannalta on olennaista tunnistaa oman toiminnan kannalta merkitykselliset vastuut, riskit
ja kehityskohteet sekä sidosryhmät.

Ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu:

 Enrivis auttaa tavoitteiden saavuttamisessa:

  • Lähtötilanteen kartoitus – Mitä on – Mitä vielä tarvitaan?
  • Vastuiden, velvoitteiden ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
  • Tavoitteiden asettelu suhteessa yrityksen kokoon ja toimintaan
  • Työturvallisuuden kehittäminen
  • Kemikaaliturvallisuus

Resurssit

  • Tukea ja lisäresurssia tietojen keräämiseen ja raportointiin
  • Ympäristö- ja työturvallisuusohjelmien ja ohjeiden laatiminen

Koulutuspalvelut

Räätälöidyt koulutuspalvelut myös verkkokoulutuksena, kun tavoitteena on parantaa
kokonaisvaltaisesti työskentelyn turvallisuustasoa ja tarjota juuri sellaista koulutusta, jota
tarvitaan turvallisuustoiminnan kehityksen tueksi